?רוצים להכיר

השאירו פרטים

להרשמה לניוזלטר בלבד לחץ כאן

השאירו את כתובת המייל

לקבלת טיפים ממוקדים

תקנון תחרות ינואר 2020

תקנון תחרות 'הנבחרת המובילה שלי'

ינואר 2020  |  אוטוריטה להישגים ממוקדים

1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות משחקים נושאת פרס: תכנית 'ממוקדים בהישגים' מתנה למוקד המנצח. בסדנה יוכלו להשתתף עד 12 נציגים.
התחרות תתנהל בדף הפייסבוק של אוטוריטה להישגים ממוקדים (להלן – “התחרות” ו”זירת התחרות” בהתאמה), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. תחילתה של התחרות ביום 19.1.2020 וסיומה ביום 26.1.2020 (להלן – “תקופת התחרות”)

2.1 מועד סגירת ההצבעות וספירתן בתאריך 25.1.2020 בשעה 23:59

התחרות וההשתתפות בה:

3.1  בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן – “משתתף/ים”) שייכנס לזירת התחרות ויפעל בהתאם להנחיות שם. על המשתתף לעבוד במוקד.

3.2  לצורך ההשתתפות בתחרות, יתבקשו המשתתפים להעלות תמונות בתגובות לפוסט התחרות בלבד , אלו הפוסטים שבכותרתם תופיע המילה "תחרות" (כתגובה לפוסט שיפרסם את התחרות).

3.3  תמונות/תיאורים/טקסטים/סרטונים שיישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בתחרות.

3.4  על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל.

3.5  אין הגבלה על כמות התגובות שיכול כל משתתף להעלות.

3.6 אוטוריטה להישגים ממוקדים שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף שאינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.3 של כל דין או של זכות על פי דין או שלדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות.

3.7  משתתף שנפסל/לא נבחר לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה/אי הבחירה בו ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.

3.8 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה (כגון בקשת צילומי מסך /תמונות נוספות מאותו מעמד במקרה והתמונה צולמה בטיול בחו"ל כדוגמא)

  1. זכייה ופרסים:

4.1  במהלך תקופת התחרות, אוטוריטה להישגים ממוקדים תבחר את המנצח עפ”י שיקול דעתה הבלעדית בהתחשב במעורבות הגולשים, על סמך התמונה אותה העלו.

4.2  השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום התמונה והתשובה והשימוש בה בעתיד עפ”י שיקול דעתה של החברה. אין אוטוריטה להישגים ממוקדים אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי אוטוריטה להישגים ממוקדים.

4.3 לצורך מימוש הפרס, שם הזוכה יתפרסם בדף הפייסבוק של אוטוריטה להישגים ממוקדים, וכתגובה לפוסט בו תתפרסם התחרות.

4.4 נציגי אוטוריטה להישגים ממוקדים יצרו קשר עם הזוכה בהודעה פרטית בפייסבוק, עד 27.1.2020 כדי להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.

4.5 במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה במשך התקופה בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי אוטוריטה להישגים ממוקדים יהיו פטורים מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד אוטוריטה להישגים ממוקדים בקשר עם הפרס.

4.6  לאוטוריטה להישגים ממוקדים שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתם, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע”פ שיקול דעתם הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

4.7 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי הזוכה לדרוש מאת אוטוריטה להישגים ממוקדים להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכל מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו.

  1. שונות:

5.1 אוטוריטה להישגים ממוקדים יהיו רשאים להאריך ו/או לקצר ו/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי.

5.2 אוטוריטה להישגים ממוקדים יהיו רשאים לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בתחרות הייתה נמוכה מ-20 משתתפים שונים ויחידניים, ו/או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כלפי אוטוריטה להישגים ממוקדים בגין ביטול התחרות כאמור.

5.3  אוטוריטה להישגים ממוקדים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

5.4  רשאים להשתתף בתחרות רק בגירים שעברו את גיל 18.

5.5  אוטוריטה להישגים ממוקדים יהיו פטורים בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות אוטוריטה להישגים ממוקדים למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה.

5.6 מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.

5.7 בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.8 הדין החל הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

 

 

שירי שרביט, מנהלת השירות של מועדון חבר
שירי שרביט, מנהלת השירות של מועדון חבר
קרא עוד
"במסגרת הסדנאות הוקנו כלים יישומיים שנבנו והותאמו לצרכינו, לשפת השירות שלנו ולאופי הפעילויות. הסדנאות היו שונות מסדנאות רבות שהועברו אצלנו והקנו כלים מעשיים בהם אני רואה שימוש ביום יום. אוטוריטה עזרה לנו להפוך את השירות מטוב למצוין ואני ממליצה בחום לכל ארגון שלקוחותיו ועובדיו חשובים לו להתנסות בשירותיהם"
רוני בלנקלדר, מנכ"ל רשת אמריקן לייזר
רוני בלנקלדר, מנכ"ל רשת אמריקן לייזר
קרא עוד
"לאורית מאוטוריטה נחשפנו לפני למעלה מ-5 שנים, מאז ועד היום, מהווה אוטוריטה הכתובת עבורינו לתהליכי הפיתוח המוקדיים המשתנים, בייעוץ מקצועי, ליווי ופיתוח מנהלים ופיתוח מערכי השירות והמכירה של הרשת. המקצועיות והניסיון של אוטוריטה, סייעו לנו להפוך את הזרוע החשובה ביותר ברשת לכוח מקצועי הפועל על פי תהליכי עבודה מובנים וכזה המביא לתוצאות גבוהות יותר"
יחיאל פומרנץ, מנהל מחלקת לקוחות אסטרטגים ומכירות
יחיאל פומרנץ, מנהל מחלקת לקוחות אסטרטגים ומכירות
קרא עוד
"תהליך הפיכתו של מרכז ההזמנות שלנו שהתנהל כ"משרד קטן" למוקד שירות לקוחות הנותן מענה לעשרות אלפי לקוחות בכל חודש וקולט הזמנות בהיקף של כמיליון איש בשנה אינו דבר של מה-בכך ולך נזקפות זכויות רבות בתהליך. בכל התקופה הארוכה שליווית אותנו היית לנו לא רק "אוזן קשבת", כי אם גם, יועצת שאינה מוותרת על אמירה מקצועית ובלתי מתפשרת. יכולתך לומר "מה נכון ומה לא נכון" תוך הצגת האתגרים העומדים בפנינו בכל צומת קבלת החלטות הינה יוצאת דופן! שנים רבות שאני עובד עם יועצים בתחומים שונים, אבל יושרה מקצועית ואנושיות כמו שלך – הם נדירים. היכולת לומר נכוחה גם דברים שאינם, בהכרח, ערבים לכל אוזן לא תסולא בפז!"
טל שפירא, מנכ"ל  - ריווחית - פתרונות לניהול עסקים
טל שפירא, מנכ"ל - ריווחית - פתרונות לניהול עסקים
קרא עוד
"הניסיון עושה את העבודה – אורית וצוות אוטוריטה הגיעו אלינו עם סל פתרונות אופרטיבי שמוכיח את עצמו. התהליך אמנם לא קצר ודורש את המחויבות שלנו, אבל התוצאות החיוביות הגיעו במהרה, בדרך מקצועית ואישית, שהותאמה לאופי הארגון. השינוי והשיפור בביצועי המוקד היה אדיר - לנציגים, ללקוחות ולמנהלים"
שני מצפון, מנהלת פיתוח ארגוני, מגדל חברה לביטוח
שני מצפון, מנהלת פיתוח ארגוני, מגדל חברה לביטוח
קרא עוד
"הקורסים המועברים על ידי חברת אוטוריטה מביאים לידי ביטוי את כל מה שהיה חשוב ומשמעותי עבורנו בהכשרות אלו – שפה ומיומנויות המותאמות לעולם המוקדים ולמנהלים שלנו, הקניית כלים יישומיים ורמה מקצועית גבוהה המקנה ערך מוסף למנהלים, בעולמות הניהול והמוקדים כאחד. קורסי המנהלים השונים הותאמו לצרכי המוקדים בארגוננו ואכן משיגים את מטרתם, המשובים של המנהלים על ההכשרות מעולים וניכר שיפור מקצועי וניהולי בקרב המשתתפים. וכל זאת באווירה טובה, פתוחה, דיסקרטית ומקצועיות!"
קארין בשן, מנהלת משאבי אנוש, Malam Team
קארין בשן, מנהלת משאבי אנוש, Malam Team
קרא עוד
"רציתי להודות לכם על הקורס העשיר והחשוב שהעברתם למנהלי המוקדים בחברה. נעשתה עבודה יסודית בבירור הצרכים והבנה של אופי פעילות החברה ובניתם את מערך השיעורים בהתאמה ללא דופי. הרעיון לחלק את הקורס למנהלים ישירים (קו 1) ולמנהלים בכירים (קו 2) שירתה את המטרה ועזרה להעביר את התכנים והמסרים על הצד הטוב ביותר. השקעתכם נראתה לעין והמנהלים הרגישו זאת. התגובות היו נלהבות ונראה שהכנסתם במנהלים מוטיבציה ללמוד ולהשתפר. גם השינוי לחיוב במנהלים כבר ניכר בשטח ואני מאמינה שעוד נקצור עוד פירות רבים בהמשך. תודה רבה על הכל! אני בטוחה שעוד ניפגש בהמשך"
הקודם
הבא
Newsletter

השאירו את כתובת המייל

לקבלת טיפים ממוקדים

בשליחת הטופס הנך מאשר קבלת דיוור מאוטוריטה